Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем радника у радни однос

Објављено

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима Републике Српске (Сл. гласник РС 75/04, 78/11) те члана 24. Статута Јавног комуналног предузећа „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа, в.д. директора расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос уз обавезан пробни рад од 6 (шест) мјесеци са могућношћу пријема у стални радни однос

I – Радно мјесто:

            1. Помоћни радник на пословима чишћења и одржавања јавних површина и зеленила;

            2.  Помоћни радник на пословима прикупљања и одвоза комуналног отпада;

II – Кандидати који се пријављују требају испуњавати сљедеће опште услове:

  • да су држављани Босне и Херцеговине;
  • да су старији од 18 година;
  • да имају општу здравствену способност за обављање послова;

Услови радног мјеста:

  • 1. НК/ССС

опис послова:

-врши послове хигијене, ручно и машинско чишћење, одржавање улица, тргова и осталих јавних површина;

-ради на одржавању јавних зелених површина, одстрањује угинуле биљке, врши грабљење травњака, нивелише грубо и фино терен за подизање зелених површина;

-обавља ручно и машинско кошење траве;

-обавља све врсте копања, гнојења, утовара и истовара свих врста материјала;

-врши садњу садница, цвијећа и осталих украсних биљака;

-контролише стање и врши поправке комуналне опреме (корпице за смеће, клупе и сл.)

-у зимском периоду чисти снијег и врши посипање соли и абразивног материјала испред јавних објеката;

број извршилаца: 2

  • 2. НК/ССС

опис послова:

-врши послове истовара посуде за смеће ручно и машински у аутосмећар или друго средство намијењено тој сврси;

-води рачуна о квалитетном и квантитетном пружању услуге и за исту је одговоран;

-као члан посаде учествује у депоновању –одлагању смећа;

-дужан је да пажљиво рукује са посудама за смеће тако да се смеће не расипа и не прља околину као и да се посуде за смеће не оштећују;

-дужан је да свако оштећење или прљање проузроковано одвозом кућног смећа одмах уклони те покупи расуто смеће и површину помете;

-након пражњења посуде за смеће дужан је да исту врати на мјесто и затвори поклопцима посуду;

-смеће расуто приликом одлагања дужан је за собом очистити;

-није дозвољено било какво пребирање и прекопавање смећа;

-учествује у пословима одржавања, чишћења, прања, подмазивања средстава за рад;

-обавезан је придржавати се прописа о примјени ХТЗ мјера на раду;

-контролише стање и врши поправке комуналне опреме (хајфиши);

број извршилаца: 2

III – Потребни документи

Кандидати су дужни уз потписану пријаву, са кратком биографијом и контакт подацима (адреса пребивалишта, телефон или е-маил), доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији:

  • Свједочанство траженог степена стручне спреме;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
  • Потврду о мјесту пребивалишта – ЦИПС (не старија од 6 мјесеци);

Изабрани кандидат је дужан, прије потписивања Уговора о раду, доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста.

IV – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 ( петнаест ) дана од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“.

Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти доставити лично на протокол предузећа или препорученом поштом на адресу:

ЈКП „КОМИЛ“ ДОО ИСТОЧНА ИЛИЏА

Трг Илиџанске бригаде бб

71123 Источна Илиџа

са назнаком:

„Пријава на Конкурс – Не отварати“

На полеђини коверте обавезно уписати име и презиме, адресу, контакт телефон и назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

V – Неблаговремене, неуредне или непотпуне пријаве, као и копије докумената које нису овјерене, неће се узети у разматрање. Кандидат се може пријавити на више радних мјеста, али мора поднијети појединачне пријаве, с могућношћу да само једна пријава буде у оригинал или овјереној копији.

Кандидати, чија документација је неуредна, непотпуна и неблаговремена, биће писаним путем обавијештени са навођењем разлога зашто пристигла пријава није исправна, уз могућност увида у достављену документацију, у року од 3 (три) дана од дана пријема обавијести.

Приложена документација неће се враћати осим на писмени захтјев кандидата који су исту доставили у оригиналу.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумијева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

 VI – Контакт телефон за давање додатних информација је 057/316-158;

Број: 01-012-276/21

Датум: 19.08.2021. године

                                                                                                 в.д. директорa

                                                                                                  Милан Тошић