Вијести

Конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

Објављено

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима Републике Српске (Сл. гласник РС 75/04, 78/11) те члана 32. Статута Јавног комуналног предузећа „Комил“ а.д. Источна Илиџа, в.д. директора расписује:

К О Н К У Р С

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

I – Радно мјесто:

            1. Шеф службе за комуналне послове и возни парк

II – Кандидати који се пријављују требају испуњавати сљедеће опште услове:

 • да су држављани Босне и Херцеговине;
 • да су старији од 18 година;
 • да имају општу здравствену способност за обављање послова;

Опис послова:

– организује, руководи и надзире рад у служби, распоређује послове на извршиоце у служби и прати њихову реализацију, издаје упутства, смјернице и налоге за рад запосленика унутар службе;

– прати и стара се о примјени закона и прописа из дјелокруга послова службе;

– израђује анализе, оперативне планове рада уз консултације са надређенима те саставља извјештај о раду службе и подноси органима управљања;

– учествује у изради планова, програма и пројеката из области комуналне инфраструктуре те прати њихову реализацију;

– води регистар јавних површина;

– исказује потребе и учествује у процесу јавних набавки из надлежности службе;

– на захтјев управе предузећа доставља статистичке и друге податке из дјелокруга службе;

– стара се о свим питањима везаним за одржавање и обнову возног парка те осталих МТС предузећа што укључује координацију са сервисима и одобравање поправки;

– прати и контролише начин кориштења возила и осталих МТС предузећа, те врши остале послове везане за дневне радне и путне налоге унутар службе;

– координација рада и комуникација са возачима;

– сарађује са осталим организационим јединицама предузећа из дјелокруга рада службе;

– у сарадњи са органима управљања одређује приоритете послова и начин рада из надлежности службе;

– врши и друге послове по налогу директора;

– одговоран је за свој рад директору предузећа;

Број извршилаца: 1

Посебни услови за обављање посла:

 • Поред општих услова утврђених Законом кандидат мора испуњавати сљедеће услове:
  • стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године односно еквивалент болоњског система студирања вреднован са минимално 240 ECTS бодова;
  • завршен факултет друштвеног смјера;
  • најмање једна година радног искуства у струци;
  • познавање рада на рачунару;

III – Потребни документи

Кандидати су дужни уз потписану пријаву, са кратком биографијом и контакт подацима (адреса пребивалишта, телефон или е-маил), доставити сљедеће документе у оригиналу или овјереној фотокопији:

 • Диплома траженог степена стручне спреме;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци);
 • Потврду о мјесту пребивалишта – ЦИПС (не старија од 6 мјесеци);

Изабрани кандидат је дужан, прије потписивања Уговора о раду, доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста.

IV – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“.

Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти доставити лично на протокол предузећа или препорученом поштом на адресу:

ЈКП „КОМИЛ“ А.Д. ИСТОЧНА ИЛИЏА

Трг Илиџанске бригаде бб

71123 Источна Илиџа

са назнаком

„Пријава на Конкурс – Не отварати“

На полеђини коверте обавезно уписати име и презиме, адресу, контакт телефон.

V – Неблаговремене, неуредне или непотпуне пријаве, као и копије докумената које нису овјерене, неће се узети у разматрање.

Кандидати, чија документација је неуредна, непотпуна и неблаговремена, биће писаним путем обавијештени са навођењем разлога зашто пристигла пријава није исправна, уз могућност увида у достављену документацију, у року од 3 (три) дана од дана пријема обавијести.

Приложена документација неће се враћати осим на писмени захтјев кандидата који су исту доставили у оригиналу.

 VI – Контакт телефон за давање додатних информација је 057/316-158;