ЈКП Комил

Оснивање

 На сједници Скупштине општине Источна Илиџа одржаној дана 31.03.2016. године основано је Јавно комунално предузеће „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа, одлуком број 02-023-98/16 од 31.03.2016. године. На истој сједници предузећу је повјерено обављање послова из комуналне дјелатности, одлуком број 02-023-101/16 од 31.03.2016. године. Предузеће је уписано у Регистар Окружног привредног суда у Источном Сарајеву и послује у складу са Законом о јавним предузећима Републике Српске, Одлуком о оснивању и осталим интерним актима предузећа 

Органе предузећа чине Скупштина, Надзорни одбор и Управа. 

Улогу Скупштине ЈКП „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа врши Скупштина општине Источна Илиџа.

Скупштина ЈКП „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа, између осталих надлежности, одлучује и о сљедећем:

 • утврђивању пословне политике предузећа;
 • трогодишњем плану пословања;
 • усвајању годишњег извјештаја предузећа, који укључује финансијски извјештај и извјештај Надзорног одбора;
 • утврђује цијену и начин плаћања комуналне услуге;
 • именовању и разрјешењу чланова Надзорног одбора;
 • осталим питањима битним за пословање предузећа, у складу са законом, Статутом предузећа и важећим прописима;

Надзорни одбор, између осталог, је надлежан и одговоран да:

 • надзире рад Управе и пословање предузећа;
 • именује и разрјешава чланове Управе у складу са поступцима утврђеним законом, Статутом предузећа и другим важећим прописима;
 • доноси проведбени пропис за поступак јавних набавки и надзире његово провођење;
 • даје овлаштења Директору предузећа за активности које су ограничене Законом о јавним предузећима Републике Српске;
 • подноси Скупштини предузећа годишњи извјештај о пословању, извјештај о раду Надзорног одбора и план пословања за наредну годину;
 • одлучује о осталим питањима у складу са Законом; 

Надзорни одбор чине предсједник и два члана. Предсједник и чланови Надзорног одбора дужни су своје обавезе и одговорности извршавати у складу са интересима предузећа и не могу обављати конкурентску дјелатност овом предузећу те не могу одлучивати о питањима која се тичу односа овог предузећа и других правних лица у којима чланови Надзорног одбора имају директан или индиректан финансијски интерес.

На сједници Скупштине опУправа организује рад и руководи пословањем, заступа и представља предузеће те одговара за законитост пословања.

Управа је, између осталог, надлежна и одговорна за:

 • организацију и вођење пословања предузећа;
 • руковођење процесом рада;
 • провођење Статута, Етичког кодекса и других аката предузећа;
 • израду приједлога и надгледање реализације планова пословања;
 • провођење прописа за поступак јавних набавки;
 • заступање предузећа према трећим лицима;
 • друге активности неопходне за несметано пословање предузећа;

 Управу предузећа чине директор и извршни директор. 

Мисија

 • Осигурати квалитетну услугу када је ријеч о прикупљању, транспорту и депоновању комуналног отпада, одржавању јавних површина, као и осталим услугама из дјелатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета, потребама корисника и локалне заједнице.
 • Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успјеха.
 • Задовољство запослених који би својим дјеловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве повјерене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбједна радна средина у складу са сигурносним захтјевима и законском регулативом.
 • Задовољство окружења базирано на партнерским односима са Скупштином и менаџментом општине Источна Илиџа, као и другим институцијама, организацијама, добављачима, сарадницима из Источне Илиџе, Републике Српске као и Босне и Херцеговине, кроз поштовање пословне етике и компанијских вриједности на свим подручјима пословања.

Темељне вриједности и визија

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо свијетли примјер у пружању квалитетних услуга у збрињавању комуналног отпада, хортикултурног уређења општине, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈКП „Комил“ д.о.о. Источна Илиџа.

Темељне вриједности којима се руководимо су:

 • Квалитет и усмјереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу;
 • Професионалност и одговорност: у обављању послова и задатака запосленици поступају савјесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног повјерења и сарадње;
 • Еколошка освијештеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и о одрживом развоју;
 • Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вриједности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким дјеловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленика, као и посебности окружења у којем послујемо.
 • Лични развој: Сваки наш запосленик посједује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој, усавршавање стручних знања и вјештина. Посебно се цијени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вриједности за сваког појединца и предузеће у цјелини.